Utskriftsvennlig versjon

1.3 Arkivorganisering

 

Valle kommune har vedteke at kommunen er å rekne som eitt organ etter arkivforskriften § 1-1.

Kommunen   har sentralisert arkivtenesta i høve til arkivforskriftens § 2-4 og har sidan 02.05.2005 nytta ePhorte som fullelektronisk sak-/arkivsystem.

Sentralarkivet   fungerer som ei journalføringseining med felles postjournal og sakarkiv (k-koder) for heile kommunen. All journalføring og administrativ handsaming   skal skje i elektronisk sak/ arkivsystem, med unntak av ein del   personsensitive arkiv som førast i lukka fagsystem.  

Valle   kommune har følgjande arkivskaparar pr. 1.1.2016:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   

Arkivskapar

   

   

Arkivseriar

   

   

Elektroniske     system

   

   

Velkomstsenter

   

   

Saksarkiv - ePhorte

Personalarkiv - ePhorte

    

ePhorte   

   

Økonomi avdeling

   

   

Bilagsjournal - papir

Sammenstilling - papir

Fakturering - papir

Løn - papir

Lønsbilag - papir

Skatteytararkiv - papir

Arbeidsgivararkiv - papir

Skatterekneskap - papir

Kommunale forsikringar - papir

Saksarkiv - papir

Personalarkiv - ePhorte

   

Agresso M5

ePhorte

   

   

Teknisk avdeling

   

   

Kommunale bustader - ePhorte

Landbruk - ePhorte

Verdipapir - ePhorte

Saksarkiv - ePhorte

Oppmålingsarkiv - ePhorte

Prosjekt - ePhorte

Kommunal eigedom - ePhorte

Landbruksveg - ePhorte

Byggearkiv - ePhorte

Personalarkiv - ePhorte

Planarkiv - ePhorte

   

eStil

ePhorte

   

   

Pleie og omsorg

   

   

Klientarkiv - Profil

Saksarkiv - ePhorte

Personalarkiv - ePhorte

   

   

   

-Visma Omsorg Profil

-ePhorte

   

   

Oppvekst

   

   

 

   

   

 

   

   

Valle skule

   

   

Karakter- og vitnemålsprotkollar

Elevarkiv - ePhorte

Saksarkiv - ePhorte

Elevmapper - papir

Personalarkiv - ePhorte

   

WIS

ePhorte

   

   

Hylestad skule

   

   

Elevarkiv - ePhorte

Saksarkiv - ePhorte

Elevmapper - papir

Personalarkiv - ePhorte

      

   

ePhorte

   

   

Valle og Hylestad barnehage

   

   

Elevarkiv - ePhorte

Saksarkiv - ePhorte

Elevmapper - papir

Personalarkiv - ePhorte

      

   

ePhorte

   

 

   

   

Vaksenopplæringa

   

   

Elevarkiv - ePhorte

Saksarkiv - ePhorte

Elevmapper - papir

Personalarkiv - ePhorte

      

   

WIS

ePhorte

   

   

Helsetenesta i Bykle og Valle

   

   

Saksarkiv - ePhorte

   

   

ePhorte

   

   

Kultur

   

   

Saksarkiv - ePhorte

Personalarkiv - ePhorte

   

   

 ePhorte

   

   

NAV

   

   

Saksarkiv - ePhorte

Personalarkiv - ePhorte 

Klientarkiv -     Velferd

   

   

ePhorte

Velferd

   

   

Setesdal Barnevern

   

   

Saksarkiv - ePhorte

Personalarkiv - ePhorte

Klientarkiv -     Familia

   

   

ePhorte

Familia

   

   

Pedagogisk- psykologisk teneste PPT

   

   

Klientarkiv - HK data

   

   

HK-data

   

   

Konsesjonskraft IKS

   

   

Saksarkiv - ePhorte

   

   

ePhorte

   

   

Setesdal Regionråd

   

   

Saksarkiv - ePhorte

   

   

ePhorte

   

   

Setesdalsmuseet

   

   

Saksarkiv - ePhorte

   

   

ePhorte

   

   

Politisk

   

   

Utvalsarkiv - ePhorte

   

   

ePhorte

   

   

Rådmannen

   

   

Saksarkiv - ePhorte

Personalarkiv - ePhorte

   

ePhorte

   

 

   

   

Ordføraren

   

   

Saksarkiv - ePhorte

Personalarkiv - ePhorte

   

   

ePhorte

   

 

   

   

Næring

   

   

Saksarkiv - ePhorte

Personalarkiv - ePhorte

   

   

ePhorte

   

 

   

   

Personal

   

   

Saksarkiv - ePhorte

Personalarkiv - ePhorte

   

   

ePhorte

   

 

   

   

Reiseliv

   

   

Saksarkiv - ePhorte

Personalarkiv - ePhorte

   

   

ePhorte

   

 

   

   

Frivilligsentralen

   

Saksarkiv - ePhorte

   

ePhorte

   

 

   

 

 

Valle kommune er vertskommune for tre vertskommune samarbeid:

                                                                                                       

   

Namn

   

   

Arkivansvar

   

   

Type arkiv

   

   

System

   

   

ePhorte

   

   

Setesdal regionråd

§ 27   

   

Valle

   

   

Saksarkiv

   

   

ePhorte

   

   

Eigen database

   

   

PPT     Setesdal

§ 28   

   

Valle

   

   

Klientarkiv

   

   

HK     Oppvekst

   

   

 

   

   

Setesdal     Barnevern

§ 28   

   

Valle

   

   

Saksarkiv

   

Personalarkiv

   

Klientarkiv

   

   

ePhorte

   

ePhorte

   

Familia

   

   

Eigen     arkivdel

   

 

   

 

Valle kommune er vertskommune for tre   interkommunale selskap.

                                                                                                       

   

Namn

   

   

Arkivansvar

   

   

Type     arkiv

   

   

System

   

   

Database

   

Aust-Agder museum og arkiv/ 

Setesdalsmuseet IKS

   

   

Eige

   

   

Saksarkiv

   

   

ePhorte

   

   

Eigen     database

   

   

Konsesjonskraft     IKS

   

   

Eige

   

   

Saksarkiv

   

   

ePhorte

   

   

Eigen     database

   

 

  

Organisering av kommunens verksemd

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   

Selskap

   

   

Eigardel

   

   

Oppgåver

   

   

Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS

   

   

20,00 %

   

   

Renovasjonsteneste

   

   

Konsesjonskraft IKS

   

   

4,83 %

   

   

Distribusjon og handel med konsesjonskraft

   

   

Agder Sekreteriat §27

   

   

6,25 %

   

   

Sekreteriat for kontrollutvalet

   

   

Setesdal Brannvesen IKS

   

   

20,80 %

   

   

Brann og redningsteneste og pipefeiing

   

   

Setesdalsmuseet eigedom IKS

   

   

33,33 %

   

   

Drift av museumsbygg

   

   

Setpro AS

   

   

20,00 %

   

   

ASVO bedrift

   

   

Øyne industribygg Valle KF

   

   

100,00 %

   

   

Industribygg for utleige til Setpro AS

   

   

Aust-Agder museum og arkiv 

   

   

1,86 %

   

   

Arkiv og deponering

   

   

Setesdal revisjonsdistrikt IKS

   

   

20,00 %

   

   

Revisjon og kontroll opphøyr 2016

   

   

Setesdal IKT §27

   

   

20,00 %

   

   

Drift av IKT i Setesdal

   

   

Setesdal Barnevern

   

   

 

   

   

Barnevernsteneste i Bygland, Valle og Bykle

   

   

PPT Setesdal

   

   

 

   

   

PPT  kontor Bygland, Valle og Bykle

   

   

Setesdal regionråd §27

   

   

 

   

   

Næringsutvikling i Setesdal

   

   

Helseteneste Valle og Bykle § 28

   

   

 

   

   

 

   

   

SVR

   

   

 

   

   

 

   

   

Agder kommunerevisjon IKS

   

   

4,00 %

   

   

Revisjon og kontroll frå 2016

   

   

Øyeblikkeleg hjelp

   

   

 

   

   

 

   

 

Kommunal   forretningsdrift, aksjar og del i:

                                                                                                                                                                                     

   

Namn

   

   

Eigardel

   

   

Agder     Sekreteriat

   

   

6,25 %

   

   

Konsesjonskraft     IKS

   

   

4,83 %

   

   

Setesdal     Miljø og Gjenvinning IKS

   

   

20,00 %

   

   

Aust-Agder     utvikling og kompetansefond

   

   

 

   

   

Setesdal     Brannvesen IKS

   

   

20,80 %

   

   

Setesdalmuseet     Eigedom IKS

   

   

33,00 %

   

   

Aust-Agder museum og arkiv IKS

   

   

5,000 %

   

   

Agder Kommunerevisjon IKS

   

   

4,00 %

   

   

Setesdal Regionråd

   

   

25,00 %

   

   

Setesdal IKT

   

   

20.00 %

   

 

Aksjar og del i: Sjølvstendige   kommuneføretak

                                                                                                               

   

Namn

   

   

Eigardel

   

   

Setpro AS

   

   

20,0 %

   

   

Agder Agder     Næringsselskap

   

   

10/3042

   

   

Kommunekraft     as

   

   

1/320

   

   

Setesdalstunet     as

   

   

50,0 %

   

   

Agder     Energi as

   

   

1,13 %

   

   

Valle     Husflidsbygg as

   

   

60,0 %

   

 

Aksjar og del   i: Private føretak med avgrensa ansvar

                                                                                                               

   

Namn

   

   

Eigardel

   

   

Setesdal     Bilruter LL

   

   

4,29 %

   

   

Sylvartun     Folkekunst LL

   

   

35,71 %

   

   

Damskipsselskapet     Bjoren as

   

   

10/251

   

   

Femund     Fiskarlagsvenar

   

   

 

   

   

Setesdal     informasjons og kompetansesenter as

   

   

2,4 %

   

   

Visit     Sørlandet as

   

   

0,64 %

   

   

AT Skog     as

   

   

9 aksjar

   

Kommunalt føretak

Namn

Arkivansvar

Type arkiv

System

Øyne   industribygg Valle KF

Valle

Saksarkiv

ePhorte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laster...